Handelsbetingelser

 Opdateret 1. august 2017

Firmainfo og kontakt

Silkeborg Efterskole
CVR-nr. 54 72 74 10

Gudenåvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 86820399
info@silkeborgefterskole.dk

Ordrebekræftelse 

Alle ordrer bekræftes automatisk pr. e-mail. Denne mail vil du modtage kort tid efter endt køb.

Modtager du ikke denne mail er dit køb måske ikke gået igennem, og du bedes kontakte os på info@silkeborgefterskole.dk

Priser

Alle priser er i danske kroner DKK

Betaling

Der kan betales med VISA, VISA electron, Mastercard og Maestro. Ved bestilling skal du indtaste dit kortnummer, kortes udløbsdato og kortes kontrolcifre.

Betaling trækkes inden for 10 bankdage.

Levering

Indenfor 7 hverdage vil du modtage besked, hvis der er problemer med dit køb.

Vi tager forbehold for kurser/arrangementer der er fyldt op. Du modtager en mail, når vi har godkendt dit køb.

Endelig optagelse er betinget af:

  • At I har været på skolen til rundvisning og personlig samtale
  • At I betaler 1. rate af tilmeldingsgebyret kr. 1.000,- senest et uge efter I har fået bekræftet en plads, samt 2. rate kr. 3.000,- senest 18 måneder før skolestart.
  • At skolen har modtaget alle væsentlig oplysninger om sygdom, adfærds- eller indlæringsvanskeligheder (evt. PPR rapport) eller andre forhold og problematikker, som vil være af væsentlig betydning for efterskoleopholdet.

Aflysning

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom.

Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato hvor der er ledige pladser.

Alternativt refunderes det fulde beløb. Vi kontakter de tilmeldte pr. telefon eller mail ved ændringer. Vi kan ikke garantere, at aflyste kurser/arrangementer oprettes på et senere tidspunkt.

Fortrydelsesret og reklamation

Du kan fortryde dit køb inden for de første 14 dage fra købsdatoen. Du skal kontakte skolen på info@silkeborgefterskole.dk hvorefter du vil få hele beløbet refunderet.

Jvf. Forbrugeraftaleloven har du 24 måneders reklamationsret i tilfælde af fejl og mangler.

Det indbetalte indskrivningsgebyr samt tilmeldingsgebyr refunderes dog ikke.

Vilkår i øvrigt

For optagelsen gælder i øvrigt de vilkår, som er anført i denne kontrakt.

Forældrene bekræfter ved indbetaling af indskrivningsgebyr, at acceptere nævnte vilkår og forpligter sig samtidig til at betale samtlige skyldige beløb i henhold til vilkårene.

Forældrene og eleven bekræfter tillige at være bekendte med skolens værdigrundlag og rammer, som er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Tilmeldingsgebyr

Gebyret på kr. 4.000,- er en del af den samlede pris for dit ophold. Det modregnes ikke, og betales ikke tilbage efter endt ophold eller ved framelding før tid.

PC

Du skal medbringe en bærbar pc/mac med antivirus program (til brug i undervisningen og til obligatoriske digitale prøver). Det må ikke være en chromebook.

Misligholdelse af kontrakten

Misligholdelse af kontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder skoleopholdet uden det nedenfor anførte varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.

Ved uvarslet afbrydelse betales et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden tilskud fra staten. 

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.

Brug eller besiddelse af alkohol, euforiserende stoffer og tobak under enhver form betragtes altid som grov misligholdelse.

Ved mistanke herom gives hermed tilladelse til ransagning. Voldelig eller truende adfærd, herunder mobning, betragtes også som grov misligholdelse.

Skolen evaluerer grundigt enhver bortvisning – herunder også muligheden for at genansøge om optagelse på skolen under særlige vilkår. Der betales under alle omstændigheder et afbrydelsesgebyr.

Fritagelse

Ved fritagelser uden for skolens ferier forbeholder skolen sig ret til at indkræve afbrydelsesgebyr på kr. 3.000,-

Årsagen hertil er, at skolen ikke modtager statstilskud når eleven ikke er på skolen.

Erstatning

Forældre/værge forpligter sig til sammen med eleven at erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom - bortset fra hændelige uheld.

Betalinger

I skolepengene er inkluderet bøger, materialer samt studieture.  Ud over skolepenge, betales der et tilmeldingsgebyr, som er en del af den samlede skolepengebetaling.

Betalinger skal ske jf. den betalingsopgørelse som fremsendes inden skolestart. Det er et krav at man tilmelder betalingen til PBS.

Framelding

Skoleopholdet kan af forældre varsles afbrudt/opsagt med 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge, uden der afkræves afbrydelsesgebyr.

Dette forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

Venteliste

Er der venteliste til den linje, du ønsker optagelse på, sender vi en bekræftelse på , at du er skrevet på ventelisten. Vi kontakter dig så snart der evt. bliver en ledig plads.

Dataloven

Med henvisning til dataloven beder vi om følgende:

  • Jeg/vi giver skolen fuldmagt til at foretage den elektroniske tilmelding af eleven til ungdomsuddannelse.
  • Jeg/vi giver tilladelse til, at billeder af eleven kan bruges på skolens hjemmeside og Facebook.

Fortrolige oplysninger

Dine oplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail – bliver transmitteret krypteret, når du sender dem til os.

Vi bruger kun dine oplysninger til at sørge for, at du får informationer om det kursus, du har købt plads på.

Ydermere bruges din oplysninger til at kunne informere dig, hvis uforudsete problemer skulle opstå og/eller kurset/arrangementet må flyttes til en anden dato eller aflyses.

Alle persondata opbevares forsvarligt, og vil aldrig blive overdraget til trejdepart.

Oplysninger i forbindelse med dit køb opbevarer vi i 2 år for at sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationssager. Du kan bede om at få slettet dine personlige oplysninger ved at henvende dig til skolen på info@silkeborgefterskole.dk

Forbehold

Vi tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Skolekreds

Ønsker du/I at være medlem af skolekredsen: Det koster 100,- kr. for 10 års medlemsskab.

Du indbydes til generalforsamlingen i april, hvor bestyrelsen vælges.

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).